Общи условия за използване на сайта www.receptitenamama.com

Моля, прочетете внимателно този текст. Той представлява договор между вас и сайта www.receptitenamama.com и дава правото да използвате услугите на този сайт за лични и нетърговски цели при спазване на посочените по-долу Условия. Чрез използването на този сайт декларирате, че сте запознати с Условията за ползване и ги приемате. Ако след като ги прочетете, установите, че не сте съгласни със съдържанието им или не го разбирате, моля преустановете ползването на този Сайт.

 1. Какво уреждат тези Общи условия

Тези Общи условия уреждат отношенията между Вас – Потребителя на този Сайт и сайтът www.receptitenamama.com. Те се отнасят до условията и реда за ползване на Сайта, включително четене и разглеждане на съдържанието му, коментирането на неговите публикации. Ползването на Сайта, регистрацията в него и участието във форумите е безплатно за Вас, Потребителите.

2. Значение на някои думи

„Потребител” означава всяко физическо лице, което използва Сайта.

Под „Сайт“ се разбира уеб страницата с адрес www.receptitenamama.com.

3. Права за използване на Сайта

Ако сте Потребител имате следните права:

 • да зареждате Сайта през своята програма за интернет;
 • да разглеждате Сайта и да се запознавате със съдържанието му;
 • да коментирате съдържанието му.

4. Задължения при използване на Сайта

Ако Вие сте Потребител имате следните задължения:

 • да не нарушавате чужди права на интелектуална собственост – вижте т. 6 по-долу;
 • да не обиждате, засягате достойнството и честта на други Потребители;
 • да не разпространявате във форумите на Сайта каквато и да е информация, за която знаете или предполагате, че е невярна.

5. Защита на личните данни

www.receptitenamama.com гарантира конфиденциалността на предоставените от потребителите на сайта лични данни. Задължава се да не редактира или разкрива лична информация без изрично предварително разрешение на потребителите, освен в случаите, когато трябва да се подчини на законова процедура. www.receptitenamama.com може да предоставя статистическа информация за посещаемостта на сайта и обобщени демографски характеристики на аудиторията на рекламодатели/ рекламни агенции.

 

www.receptitenamama.com има правото да отстрани потребителски профили, които счита за неприемливи, както и при основателни съмнения за нарушаване на настоящите Условия; има правото да цензурира и отстранява коментари на потребители, които счита за неприемливи. www.receptitenamama.com си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.

6. Интелектуална собственост

Всички елементи на съдържанието на Сайта, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са наше притежание и/или на нашите партньори, лицензодатели или клиенти, предоставили за публикуване съответните материали. Това означава, че Вие, Потребителите не можете да ползвате, възпроизвеждате, променяте, показвате публично, разпространявате по какъвто и да е начин и ползвате по друг начин част или цялото съдържание на Сайта, включително публикуваните в него материали и ресурси, без наше изрично, писмено разрешение, на неговите партньори или клиенти, предоставили за публикуване съответните материали.

 

Наименованието www.receptitenamama.com, логото и други свързани имена, дизайни, имена на продукти, имена на приложения и свързани лога са търговски марки и Потребителят няма право да ги използва, копира или имитира изцяло или частично, без изричното предварително писмено съгласие.

Всяко изображение, тескт, видео и всичко подобно, публикувано в Сайта е авторско и е защитено от „Закон за авторското право“ и всяко използване, което не е съгласувано с автора на този сайт е в нарушение с българското законодателство.

7. Ограничаване на отговорността

www.receptitenamama.com се старае да поддържа на сайта вярна, пълна и точна информация, но не гарантира, че не са възможни грешки или пропуски. www.receptitenamama.com не гарантира, че функциите, предложени от сайта, са лишени от технически неизправности.

 

www.receptitenamama.com не носи отговорност:

 • ако Потребителите публикуват Произведения, които не са тяхна собственост;
 • ако поради технически затруднения на други оператори в интернет или нарушения на телекомуникационните връзки във и/или извън страната, потребителят не може да ползва частично или напълно функциите на сайта;
 • за невъзможността или неспособността на потребителя да ползва всички функции на сайта;
 • за евентуални вреди, възникнали от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа и употребата (или невъзможността за достъп и употреба) на сайта;
 • www.receptitenamama.com не гарантира, че предоставяната в сайта информация е ненакърнима и защитена от злонамерени атаки на трети лица.
 • за съдържанието на публикуваните в сайта реклами, нито за съдържанието на сайтове, към които www.receptitenamama.com съдържа препратки.

8. Промени

„Рецептите на мама“ си запазва правото да извършва промени в настоящите Условия по всяко време, като своевременно публикува промените в сайта. За всички въпроси, неуредени с настоящите Условия, се прилага действащото българско законодателство.